06 - 49 63 03 23 info@bekken-oefentherapie.nl

De Praktijk

 

Op deze pagina kunt u alle informatie nalezen over de praktijk: de praktijklocaties, het team, de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en het privacyreglement. 

De praktijk is gevestigd in Drachten en Surhuisterveen.

 

Hoofdlocatie Drachten
Zuiderhogeweg 1
9203 ST Drachten

Er kan gratis geparkeerd worden zowel voor als achter de praktijk.


Locatie Surhuisterveen

B.J. Schurerweg 2
9231 CE Surhuisterveen

In dit pand is o.a. ook Mondzorg Surhuisterveen, het consultatiebureau en verloskundigenpraktijk Wolkom gevestigd. U kunt parkeren achter het pand (door de slagboom rijden). U kunt zowel via de vooringang als achteringang naar binnen. De praktijk is gevestigd op de eerste etage. Daar is tevens onze wachtruimte. De lift en trap bevindt zich in het midden van het gebouw.

 

Het Team

Binnen de praktijk zijn Jannie Postma, Hester Viëtor, Nynke Koster, Halberta Tuinenga en Joyce Jansen Boomsma werkzaam. 

Jannie
Jannie Postma
Praktijkeigenaar
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut

Behandelspecialisatie: dry needling; coccygodynie (stuitpijn)
Werkdagen: maandag (middag/avond) (Drachten), dinsdag en donderdag (Surhuisterveen), woensdag en vrijdag (administratie)

 

 

 

 

Hester
Hester Viëtor
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut

Behandelspecialisaties: dry needling; diastase; coccygodynie (stuitpijn)

Werkdagen: maandag (middag/avond), dinsdag tot 13.30 uur, donderdag tot 13.30 uur en vrijdag (Drachten)

 

 

 

 

 

Nynke
Nynke Koster
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut

Behandelspecialisatie: dry needling; coccygodynie (stuitpijn); medical taping

Werkdagen: Maandag, dinsdag (middag/avond), woensdag (Drachten)

 

 

Halberta Tuinenga

Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
Geregistreerde bekkenoefentherapeut
Slaapoefentherapeut

Behandelspecialisatie: coccygodynie (stuitpijn) 

Werkdagen: maandag tot 13.30 uur (Surhuisterveen), vrijdag (Drachten)

Algemene voorwaarden

Hier leest u de algemene voorwaarden die gelden in de praktijk BekkenCentrum Noord.

1. Behandelinformatie

a. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen of door te bellen naar 06-49630323.

b. Wanneer u zich heeft aangemeld via de website, zal er op werkdagen binnen 36 uur telefonisch contact met u worden opgenomen.

c. Na ontvangst van het aanmeldformulier of na de telefonische aanmelding is er een overeenkomst tot stand gekomen met de praktijk.

d. Mocht door overmacht aan onze kant de afspraak niet door kunnen gaan, dan is de praktijk gerechtigd de behandeling te verschuiven, de locatie te wijziging of een vervang(st)er in te zetten.

e. Zowel de praktijk als de therapeut zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of oplopen ten tijde van de behandelingen.

f. De informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal, welke zijn verstrekt tijdens de therapie of wat vermeld staat op deze website, is eigendom van de praktijk. Dit mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

2. Kwaliteit

a. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. De fysiotherapeut is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en staat ook ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

b. De oefentherapeut / fysiotherapeut heeft een beroepsgeheim. De praktijk werkt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

c. De praktijk heeft een klachtenregeling die geldt wanneer u een klacht heeft over de therapeut of over de gegeven behandeling.

3. Tarieven / vergoeding

a. (Bekken-)oefentherapie / fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw pakket hoeveel behandelingen u krijgt vergoed. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

b. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of uw pakket is onvoldoende toereikend, komen de kosten voor uw eigen rekening en ontvangt u zelf een factuur. De tarieven hiervoor vindt u op deze website.

c. Wanneer u recht heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar, declareert de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

4. Betalingsvoorwaarden

a. U bent betaling verschuldigd voor iedere behandeling (bekken-)oefentherapie / fysiotherapie.

b. U dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de eerste behandeling.

c. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Een afspraak op maandag dient u de vrijdag daaraan voorafgaand voor 17.00 uur af te zeggen.

d. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd heeft afgezegd, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

e. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor uw rekening. U ontvangt hiervan een factuur per mail. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op verzoek kan de factuur toegestuurd worden per post.

f. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeert u in verzuim na 31 dagen na factuurdatum.

g. Zodra u in verzuim verkeerd, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor uw rekening.

h. Indien u aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet u dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur doen. Dit kunt u doen door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving te sturen aan de desbetreffende therapeut.

i. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt e. genoemde termijn niet.

j. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen u en de therapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

Drachten – Surhuisterveen, 2023

Klachtenregeling


Bent u ontevreden over de geleverde zorg? Dan kunt u onderstaande regeling volgen.

Maak de klacht bespreekbaar

Wanneer u ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dit dan eerst met mij te bespreken. Het is mogelijk dat ik niet weet dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtenloket Paramedici

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar de website van het Klachtenloket Paramedici voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket te benaderen:

 • via de mail: info@klachtenloketparamedici.nl
 • telefonisch: 030 – 310 09 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur.

Privacy Reglement

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw (bekken)oefentherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw (bekken)oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als uw (bekken)oefentherapeut uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Uw (bekken)oefentherapeut draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Papieren dossiers liggen opgeborgen in een afgesloten kast. De digitale dossiers zijn dubbel beveiligd: de computer is beveiligd met een wachtwoord en vervolgens is het cliëntenadministratieprogramma Winmens ook beveiligd met een wachtwoord. Behandel- en eindverslagen worden via Zorgmail (een versleutelende/beveiligde verbinding) verstuurd. De rechtstreekse declaraties aan de zorgverzekeraars gebeuren via een beveiligde verbinding (Vecozo). De computer in de praktijk heeft beschermingssoftware.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen zoals hierboven aangegeven. De verplichte bewaartermijn is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw (bekken)oefentherapeut de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat zij alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw (bekken)oefentherapeut afspraken maken.

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw (bekken)oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag zij een vergoeding vragen.

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de (bekken)oefentherapeut vragen deze te corrigeren. U kunt haar ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt uw (bekken)oefentherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw (bekken)oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij zij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Bescherming en verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • de gegevens over gezondheid worden gevraagd en in het dossier opgenomen voor de behandeling/therapie
 • het BSN-nummer voor rechtstreekse declaratie bij de zorgverzekeraars. Het BSN-nummer wordt via de beveiligde website www.vecozo.nl gecommuniceerd met de zorgverzekeraars. Om te kunnen declareren wordt ook een diagnose-code gebruikt.

Technische beveiligingsmaatregelen

 • Up to date virusscan
 • Unieke inlogcode en wachtwoord
 • Versleutelde email
 • Computer praktijk wordt alleen voor praktijk gebruikt

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • De praktijkruimte wordt, indien onbemand, altijd afgesloten
 • Documenten (papier en digitaal) mogen de praktijk niet verlaten
 • Vervallen papieren documenten worden op de juiste manier vernietigd
 • Dagelijkse back-up gegevens op beveiligde One Drive.

Contactpersoon

U kunt uw verzoeken en vragen richten aan de contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming:

Jannie Postma
B.J. Schurerweg 2
9231 CE Surhuisterveen
06 – 49 63 03 23
info@bekken-oefentherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verleende toestemming

Tijdens de eerste afspraak krijgt u een toestemmingsformulier mee. Behandeling kan alleen plaatsvinden wanneer u akkoord gaat met de zaken die hierop vermeld staan, o.a. over de verwerking van de persoonsgegevens en het uitwisselen van medische informatie.

Surhuisterveen

Locatie Drachten